Danh mục Thứ Ba, 27/07/2021

Tiêu điểm \

Hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc - con đường cách mạng vô sản của Mác-Lênin

11:41 29-06-2021
Ngày 5/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời Bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Tháng 7/1920, Người đọc được bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.I.Lênin, Người đã tìm thấy ở đó con đường đúng đắn để giải phóng dân tộc - con đường Cách mạng Vô sản. Học tập và noi theo đạo đức trong sáng, đức hy sinh cao cả của Bác là nhiệm vụ của mỗi cá nhân, trong đó có thanh niên, sinh viên chúng ta.

 

CLB Truyền thông Trẻ

Phản hồi